tirsdag 16. april 2013

Bra skyting, teknisk litt bom

Vågsøy sportsskyttarlag sende 24 mars avgarde 5 skyttarar til konkurrase i Ørsta i standardpistol.


http://www.folkeweb.no/ftp_ovpk/2013/20130324_Oersta.htm


Standardpistol er den greina vi førebels har trent mest på . Den er kan hende ein av dei vanskelegaste , då ein i tillegg til stor presisjon , dvs liten blink, må konkurrere under stadig større tidspress. Ein skyt på ISSF presisjonsskive på 25 meter, åpne sikter og kun lov å halde pistol med ei hand. Til saman skyt ein 12 serier a 5 skot, dvs 60 skot. Dei første 4 serier på 150 sek på 5 skot, og ein har då god tid. Dei neste 4 serier har ein 20 sek på 5 skot, her må ein konsentrere seg enno meir. Dei siste 4 serier skal kvar skytast på 10 sekund. Her må ein ha fullt fokus for i det heile å få avgarde 5 kontrollerte skot, så det å treffe krever mykje av skyttaren.

Generelt svært god skyting, men vi var prega av nokre tekniske problem.


Vi sende avgarde ein rekordstor gjeng for oss å vere, 5 skyttarar, der 2 var heilt ny tilSKOT til konkurranseskyting.


Jan Arne Silden deltok for første gong. 8 plass i gruppe D er respektabelt, med tanke på at han hadde ein del tekniske problem. Treffa kom bra i byrjinga, men nokre små tekniske problem gjorde at konsentrasjonen var vanskeleg å halde oppe i dei raske seriane.


Tore Lund har tidlegare ein del erfaring frå skyting, men konkurranseskyting var nytt også for han. Tore har sjølv etter kort tids trening vist talent og evne til å få mange skot raskt i senter på blinken. Konkurrransen starta bra, men også han fekk dessverre ein teknisk svikt. Trenarane har nok svikta litt, slik at han ikkje fekk ordna dette raskt nok og mista nokre skot. Tross dette jobba han seg attende og fekk ein svært bra 4.plass. Med litt meir rutine og betre trenaroppfølging så vil nok dette gå til topps ganske fort.


Ingolf Bergh har skote nokre gongar før, og var ein av to utan tekniske vanskar i konkurransen. Han held fram med jamn stiging i resultat og enda på 3 plass. Som for dei fleste andre ligg utfordringa i dei siste omgangane, framover vil nok hurtigskyting stå på programmet.


John Marriott må vel også reknast som ein relativt erfaren skyttar. Han har tidlegare hatt ein del tekniske vanskar, så også denne gongen. Sky temessig gjekk det svært bra og han henta inn siger i klasse D. Dette på tross av at han ikkje skaut så mange skot som dei andre. Ein klikk i magasinet gjorde at han fekk underkjend feil og dermed ikkje fekk skyte opp att. Det seier litt om kor bra han har skote i resten av konkuransen. Vi ser med spenning fram til neste konkurranse.


Frode Hestdal var den andre utan tekniske vanskar i konkurransen. Resultatet var i samme nivå som tidlegare, med auke i personleg rekord med eit poeng. Han har også størst utfordring i hurtigskyting, men klarte å halde fokus relativt bra. Dessverre mangla 3 poeng på å halde seg i gruppe B, så han må yte betre i konkurransar fram til oktober.

fredag 1. mars 2013

Sånn skal det gjerast ......Den skiva er frå ein av våre unge skyttere, C.L. Det var ikkje den einaste skiva som var slik, ho hadde mange slike.  Om ikkje lenge må vi vel "tvinge" ho med oss på ein konkurranse :-)

Ellers hadde vi greit oppmøte sist. Det var ikkje stappfullt, slik at alle fekk skyte så mykje dei ønska.

Vi har framleis eit for stort forbruk av svarte lappar, og bruker lite kvite. Det får vi heller leve med.

tirsdag 19. februar 2013

Hugs å betale medlemsskap.

Vi minner om at skyttarane må hugse å betale medlemsskap. Det er fleire grunnar til dette.

Framover vil betalande medlem vere dei som slepp til , dette då vi har fått det luksusproblemet at mange synest skyting er moro. Dei som ikkje er medlem vil få opplæring første onsdag kvar månad.

Dei som seinare ønskar å kjøpe våpen, MÅ vere medlem i MINST 6 mnd og ha eit aktivt medlemsskap. Det er dato frå betalt medlemsskap som tel. I tillegg må ein ha sikkerheitskurs, men dette vil ein få ila desse månadane.

Klubben betaler også inn kontigent til krins og forbund. Det er då viktig at medlem har betalt medlemsskap slik at klubben ikkje taper på dette.

Ellers er det skyting i morgon, så det er berre å møte opp.


torsdag 7. februar 2013

Hui kor det går.

Dei 2 siste treningane har vore ei oppleving for oss som driv klubben. Oppmøte har vore strålande, både av dei som skyt luft og dei som skyt krutt.

Vår unge luftskyttere gjer det bra. Dei tek til seg råd og lærdom fort. Samlingane vert mindre og mindre . I går jobba vi litt med etterhald, med det resultat at treffprosenten auka. Vi bør snart stille litt på sikter individuelt, slik at ein kan få samlingane i midten. Dei små aluminiumsringane vart og trekt fram , og ping ping er kjekt i mellom treff på papirblinkar. Spesielt kjekt er det når dei seier ping kvar gong. Det skal også nemnast at ikkje alle vaksne som prøver seg treff.

Vi prøver no å prioritere 2 baner til våre unge skyttere fast slik at dei ikkje må vente for lenge.

Gjengen som står med brei beinføring , både dei med høg hæl og låg hæl, og som skyt med .22 i ei hand gjer det også bra. Haldområdet på mange er ikkje berre svart, men faktisk også mindre områder av det svarte. Skyttarane kan i mange tilfelle jobbe med små element, og det er også moro når dette gjev resultat. Balanse, pust, etterhald og avtrekk er mellom dei elementa som ein får råd om Og folk prøver. Det kjekt det.

No må vi berre få med oss desse på konkurranse. Vi har glatt 3-4 unge skyttere som kunne konkurrert imorgon, og det samme gjeld også dei som skyt med krutt. Eg seier ikkje at alle vil vinne, men absolutt kan gjere det skarpt og på same tid utvikle seg vidare. 

Vi vonar berre at folk gjev tilbakemelding om dei føler noko kan gjerast betre.


fredag 25. januar 2013

Det går stadig framover.... vi vert sosiale !!!

Sist klubbtrening var ein ny opptur. Prisane er gått opp litt, frå 35 til 50 kr pr kveld, men det verka ikkje som det var noko problem. Oppmøte var på ny upåklageleg, og det er verkeleg kjekt å sjå stadig nye matchpistolar i klubben. Klubben har fått enno ein ny Benelli, slik at vi no har 2. Det var også komme ein privat Matchgun2 på linja - denne vert spennande å følge.

For første gong var vi skikkeleg sosiale i tillegg. Dvs folk kom for å skyte, men både før og etter brukte dei lang tid i rommet utanfor. Det vart dermed tid for både våpenprat, skyteprat og anna prat. Det viktige er at folk trivast.

Her har vi ei av vår unge lovande. Djup konsentrasjon, og lyttande haldning er svært viktig. Resultata er også deretter. Mange hol i det svarte, svært få i det kvite. Dette likar vi.


Her er også ei av våre nye unge skyttere. Vi fekk stilt inn siktene slik at holdområdet var i midten. Også her var det svært få hol i det kvite (om nokon i det heile). Teknikken er her heller ikkje noko å seie på.

onsdag 16. januar 2013

Klubbens beste kveld så langt....???

Treningskvelden ikveld var beint fram fantastisk. Oppmøte har ikkje vore så bra nokon gong. I tillegg skyt våre meir erfarne skyttarar betre og betre. Det vert om lag ikkje brukt kvite lappar ....

Våre nye luftvåpen fekk køyrd seg. Vi fekk fleire nye unge skyttarar , samt nokon som har vore der nokre få gongar. Dei fleste unge valde å skyte med luft, normapute og sitjande. Resultatet var svært bra.

Ei ung dame som kjem frå nordom Skåra skaut fantastisk, nærast hol i hol. Her må pappa jobbe for å halde følge, sjølv om også han stort sett plasserte skota bra. Vi vonar dei begge held fram , slik at fleire kan vere med å konkurrere.

Av våre nye skyttarar må også ein par unge karar frå Holvik /Halnes nemnast. Alle viste god kontroll, høyrer etter og då vert resultata bra.

Vi vonar at dette held fram, og må klart jobbe med å få enno meir tid eller fleire kveldar. Ei hyggeleg utfordring for årsmøte kommande tysdag kl 18.00 vert å tilby enno fleire passande våpen og trenarar til desse nye skyttararne. Alle som har tid må komme.

torsdag 10. januar 2013

2013 - så var vi igang (og snart årsmøte)

Igår var det på ny full trening i hallen. Godt oppmøte av dei som har vore medlem ei stund, og dei som nyleg har vorte medlem.Dei fleste båsane på bana var opptekne frå start til slutt, og nokon kilo med hylser låg att.

Det vart skote med både luft og .22. Gledeleg å sjå at vår nye LP400 compact fekk køyrd seg, og at dei unge trivast med ein god luftpistol dei kan kontrollere.

Ein av skyttarane hadde eit ekstra stort smil i går. Årsaken var ein splitter ny Morini .22 . Det var raskt tydeleg at det var eit godt kjøp, samlingane var svært bra.

Det ser ut som vi må arrangere årsmøte 22. jan . Det er for kort varsel , men vi prøver oss. Dersom ikkje det kjem protestar ,går det vel greit. Av praktiske hensyn må vi gjere det no, ellers må vi vente til langt ut i mars.

Årsmelding og saksliste skal leggast ut her så snart dei er klare. I utgangspunktet er det vanlege årsmøtesaker, men vi kjem også til å gå gjennom ein del praktiske problemstillingar i forhold til gjennomføring av treningar, nye medlem mm. Dette for å kunne drive klubben så saumfritt som råd etter alle dei prioriteringar som ligg føre frå NIF/NSF. Vi oppmodar alle å setje av tid med ein gong.